Cinsel Taciz Suçu ve Cezası TCK 105 Madde

Fikri içtima, bir kişinin aynı eylemiyle birden fazla suçun mağduru olması ve bu suçların birleşerek kişiye aynı anda işlenmiş olması durumunu ifade eder. Bu prensip, yargılama sürecinde faillerin işledikleri birden fazla suç için tek bir yargılama ile cezai sorumlulukların topluca değerlendirilmesini mümkün kılarken, ceza miktarının belirlenmesinde de etkili rol oynar. Türk Ceza Kanunu’nda hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik cinsel taciz suçları ayrı maddeler altında değerlendirilir.

Kişinin 60 yaşında veya 15 yaşında olmasının bu suçun faili olunması açısından bir önemi bulunmamaktadır. Cinsel saldırı; kişinin vücuduna, cinsel istek ve arzularını tatmin etmek amacıyla ve onun rızası olmadan temas etmek şeklinde gerçekleşir. Kişinin kalçasına rızası olmadan dokunmak, Yanağı okşamak, çimdiklemek veya öpmek, göğüsleri elleme, sürtünme ve okşama hareketlerinde bulunmak. Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanununa göre ciddi bir suçtur ve şikâyete tabi olduğu için mağdurun şikâyeti bu suç türünün soruşturulmasının başlangıcıdır.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir ? – Avukat Serdar Han TOPO

Cinsel taciz, mağdurun cinsel yönelimi veya toplumsal statüsü ne olursa olsun herkesi etkileyebilir ve herkes için ciddi bir suç teşkil eder. Cinsel taciz her yaş grubundan bireye karşı işlenebilecek ciddi bir suçtur. Yasa koyucular, cinsel tacize uğrayan çocuklara yönelik koruyucu tedbirleri güçlendirmeye ve bu suçun failine yönelik cezai yaptırımları ağırlaştırmaya çalışmaktadırlar. Cinsel taciz suçlarına karşı toplumsal farkındalık artırılmalı ve mağdurların seslerinin duyulmasına ve yeterli koruma ile destek sağlanmasına özen gösterilmelidir. Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesiyle ilgili bir suç tipidir. Bu suç, cinsiyet, yaş, sosyal statü farkı gözetmeksizin herhangi bir kişi tarafından işlenebilir.

 • Bu durumda Yargıtay, cinsel taciz suçuna iştirak edilmediği görüşündedir.
 • Aynı işyerinde çalışmanın avantajlarından yararlanarak cinsel tacizde bulunulması.
 • Sanıklar, tutukluluk ve gözaltı süreleri cezalarından düşüldükten sonra, lehe kanun prensibi ilkesine göre, mahkumiyet sürelerinin 2/3’ünü tamamladıktan sonra kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında cezaevi dışında geçirebilirler.
 • Aralarında daha ağır cezayı gerektiren müstehcenlik olduğundan bu suçtan hüküm kurulur.
 • Diğer bir ifadeyle failin eylemi cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmeye yönelik olmalıdır.

Özetle, bir sanık hakkında cinsel taciz suçuyla ilgili beraat kararı verilmesi, kanuni düzenlemelere dayanır ve yargılamanın sonucunda suçun işlenip işlenmediğinin mahkeme tarafından değerlendirilmesini içerir. Cinsel taciz suçunu işleyen kişi; eğer ağırlaştırıcı bir neden yoksa ve mağdur tarafından şikayet edilmişse, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Eğer suç bir çocuğa karşı işlenmişse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir. Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen fakat cinsel bütünlüğüne zarar veren; söz, hareket ve davranışlardır. Bu söz hareket veya davranışların cinsel amaç taşıması gereklidir. Hangi olayın taciz hangi olayın taciz olmadığını anlamak bazen zor olabiliyor, her somut olayda ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Telefonda Cinsel İçerikli Konuşmak Suç Mu?

Bu durumda, mağdurun şikâyeti esas alınarak fail hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Buna göre; kişinin davranışının cinsel amaçlı olarak yapılması gerekir. Cinsel taciz suçu sık sık diğer suçlarla (cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu) karıştırılmaktadır. Karışıklığın giderilmesi bakımından, davranışın kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal edip etmediği önem arz etmektedir. Eğer kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden cinsel amaçlı davranışlarda bulunulmuş ise cinsel taciz suçundan söz edilir. Davranışın, vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi durumunda diğer suçlar (cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu) söz konusu olacaktır.

 • Türk Ceza Kanunu’nun “hürriyete karşı suçlar” başlıklı yedinci bölümünde yer alan 123.
 • Buna göre, cinsel bütünlüğü tehdit eden, kişinin cinsel açıdan rahatsız olmasına sebep olan her türlü eylem, cinsel taciz suçunun kapsamına girebilir.
 • Ancak tanık ifadesi tek başına yeterli olmayabilir; bu nedenle diğer delillerle birlikte kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.
 • Dolayısıyla, mağdur olan kişi talepte bulunsa bile, cinsel suçlar bağlamında uzlaşma işlemi gerçekleştirilemez.
 • Yaşanan teknolojik gelişmeler ile yapılacak bir inceleme ve araştırma üzerine failin gerçek kimliğinin tespit edilmesi ve bundan sonra cezalandırılması mümkündür.
 • Fakat cinsel taciz suçunun ağırlaştırıcı hali söz konusu olduğunda ise TCK 100.

Bu nedenle cinsel taciz suçu; 15 yaşından küçüklere ve 15 ile 15 yaş arasındaki algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı işlenemez. Bu kişilere karşı işlendiği takdirde cinsel istismar suçu söz konusu olur. Söz konusu suç, taksirle işlenebilen suçlardan olmayıp kast ile işlenebilir. Suçun meydana gelebilmesi için failin cinsel dürtülerini tatmin etme amacı güdüyor olması gerekir. Mağdurun maruz kalmış olduğu cinsel taciz sonrası işini bırakması, okuldan veya ailesinden ayrılması, cinsel taciz suçunun netice sebebiyle ağırlaşmış hali olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cinsel taciz suçu, failin kasten ve cinsel bir amaçla eylemlerde bulunması, mağdurun rızasının olmaması gibi özellikleri taşıyan ciddi bir suçtur ve toplumda önemli yankılar uyandıran ciddi bir sorundur. Bu nedenle, cinsel tacizle mücadele etmek, mağdurların haklarını ve toplumun güvenliğini korumak önemlidir. Herkesin cinsel taciz suçundan haberdar olması ve bu tür eylemleri önlemeye yönelik bilinç düzeyini artırması, toplumdaki bu tür vakaların azaltılmasında etkili bir yol olacaktır. Temas darp amacıylaysa yine cinsel saldırıdan hüküm kurulmaz, zira kasten yaralama suçu vardır. Ancak cinsel taciz suçunu oluşturan davranışlar da sergilenmişse cinsel tacizden de ceza verilir.

Bu kapsamda, kanunun belirlediği suçun üst sınırı göz önünde bulundurulur iken, ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmez. Mahkemelerin görevlerinin tespitinde suçun kanunda belirlenen ceza üst sınırı esas alınır. Dolayısıyla, cinsel taciz suçu işlendiğinde, davanın görüleceği mahkeme asliye ceza mahkemesi olacaktır. Cinsel taciz suçlarından mağdur olan bireyler, bu suçun işlenmesi halinde doğrudan asliye ceza mahkemelerine başvuru yapabileceklerdir. Mağdur veya şikayetçiler, adli süreçte haklarını savunmak ve gerekli cezanın uygulanmasını sağlamak adına Türk Ceza Kanunu’nun öngördüğü hukuki yollara başvurabilirler. Her biri için belirlenen ceza, normal şartlardaki cinsel taciz suçu cezasının yarısı kadar artırılarak uygulanacaktır.

Sms ve kayıt olmadan pornoye göre suç davalarında yetkili mahkeme suçun işlendiği yer, yer belli değilse şüphelinin yakalandığı yer, yakalanmamışsa şüphelinin yerleşim yeri yetkilidir. Bu noktada taciz suçunda yetkili mahkeme suçun işlendiği yerdir. Uzaktan mesaj sureti ile cinsel taciz suçu işlenmesi halinde yetkili yer şüphelinin bulunduğu yer mahkemesidir. Cinsel taciz suçu kasten ve cinsel saik ile işlenebilen bir suçtur.

Buna göre bu suçun mağduru hem cinsel tacize uğraması sebebiyle mağdur olmakta hem de bu fiil nedeniyle mağdur işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalarak ikinci kez mağdur olmaktadır. Bu noktada taciz suçundan 2 yıl ve daha az hapis cezası alınması durumunda hakkınızda HAGB kararı verilebilmesi mümkün olacaktır. Mağduru cinsel saik le takip etmek gibi fiiller cinsel taciz suçunu oluşturacaktır.

Bu nedenle, cinsel taciz iddiasında bulunan herkesin konuyu yargıya taşıması ve gereken cezai sürecin işletilmesi önemlidir. Cinsel taciz, kurbanları üzerinde uzun süreli etkiler yaratan ciddi bir suçtur ve toplumun her kesimi tarafından ciddiye alınmalıdır. Kurbanların seslerini duyurmaları ve toplumun tacizin her türlüsüne karşı duruş sergilemesi esastır. İlgili yasal düzenlemeler doğrultusunda, cinsel taciz suçunda teşebbüs, ancak icra hareketlerinin gerçekleşip parçalara bölünmüş olması hâlinde söz konusu olabilir. Örneğin, cinsel taciz amacıyla yazılmış ve gönderilmiş bir mektubun, alıcıya ulaşmadan önce ele geçirilmesi durumu bir teşebbüs olarak değerlendirilebilir.

Cinsel Taciz Suçu Gözaltı ve Tutuklama

Dolayısıyla, mağdurun aktif olarak suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını tamamlamamış bireylerin rızalarıyla cinsel ilişkiye girmesi durumunda, yapılan eylem reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olarak adlandırılır. Cinsel taciz suçu, genellikle cinsel sözlü taciz ya da cinsel amaçlı davranışları kapsar ve bu suç türünde mağdura fiziksel bir temas bulunmaz. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri, bu suçların tanımları ve ceza öngören hükümleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek önemlidir. Bu bağlamda, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında veya mağdur olunduğunda ihbar hakkını kullanmak ve hukuki süreç başlatmak önem taşır.

 • Dolayısıyla basit cinsel taciz suçunda soruşturma evresinde mağdur şikayetinden vazgeçtiği takdirde CMK m.
 • Kural olarak davaya bakma yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.
 • Bazı durumlarda polis suçun faili olup olmadığı tam olarak tespit edilemeyen bazı kişilere ulaşmaktadır.
 • Eserin birden çok yerde basılması durumunda yine eserin basıldığı yer mahkemesi yetkilidir.
 • Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, süreklilik arz edecek mahiyette de olabilir.
 • HAGB kararının uygulanabilmesi için, sanığa yüklenen suçtan dolayı verilen hapis cezasının iki yıl veya daha az süreli olması veya adli para cezası olarak belirlenmesi gerekir.

Her yerde ve her konumda karşılaşılabilen bir istismar olması cinsel istismara karşı önlemler almanın zorluğunu göstermektedir. Cinsel istismar dışarıdan, tanınmayan kişilerden geldiğinde, kısmen içeriden-tanıdık kişilerden gelmesine oranla daha kolay başa çıkılır olmaktadır. Kurbanın ve failin birbirini tanıdığı durumlarda, toplumsal kodlar sebebiyle buna karşı koyabilmek, mücadele edebilmek ve bunu engelleyebilmek daha büyük zorluklarla karşılaşılabilmektedir. 18 yaşını doldurmamış küçüklere, cinsel taciz suçu işlemeleri nedeniyle ceza verilemez veyahut verilecek cezada indirilme gidilir. Cinsel taciz suçu, genel olarak uzlaştırma kapsamında olan suçlardan değildir.

Cinsel Suçlar Nelerdir?

Bu durumda tek bir suçtan hüküm kurulacak fakat cezası dörtte birden dörtte üçe kadar artırılacaktır. Olarak bakıldığında; nitelikli cinsel taciz suçu, basit cinsel tacizin cezası üzerinden ½ oranında arttırılmak suretiyle cezalandırılmaktadır. Örneğin, mesajla cinsel tacizin cezası ya da telefonla cinsel tacizin cezası temel ceza üzerinden yarı oranında arttırım yapılması suretiyle belirlenmektedir.

 • Temel cinsel taciz vakalarında soruşturma ve kovuşturma, cinsel taciz mağduru kişinin şikayetine başlı gerçekleşir.
 • Uzlaşmada; suçun mağduru ile faili, uzlaşma prosedürü kapsamında adliye eliyle belirlenen bir günde mevcut uyuşmazlığı çözmeye çalışır.
 • Bu nedenle, net bir cevap verebilmek için olayın tüm detaylarına ve mahkeme kararına bakmak gerekir.
 • Vazgeçme hakkı mahkeme kararının kesinleşmesi tarihine kadar mümkündür.
 • Tanık, cinsel taciz olayını bizzat görmüş veya duymuş olabilir ve bu durumda ifadesi suçun aydınlatılmasında kilit bir role sahip olabilir.
 • Cinsel Taciz suçunun cezası 3 aydan başlayarak 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası şeklindedir.

Rızanın varlığı her somut olay ışığında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Davranışlar mağdurun vücuduna temas şeklinde ani işlenebileceği gibi devamlı nitelikte de olabilir. Mağdura karşı söz, davranış ya da yazı bu suçun oluşması için yeterlidir. 105 ile öngörülen cezanın üst sınırı bakımından bu suça ilişkin davalar Asliye Ceza Mahkemesinde görülmektedir. Sanığın subuta eren suçunun bu şekilde kabul edilmesinden sonra, temyiz aşamasında yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 61.

Mağdurlar genellikle taciz edilen ortamda kendilerini güvensiz ve rahatsız hissederler. Hem cinsel taciz hem de hakaret suçundan ötürü ceza verilmesi hukuka aykırı olacağından bozulması gerekecektir. Suçun nitelikli ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halinin cezalandırılması şikayete tabi değildir.

Cinsel taciz suçu, bireysel olarak işlenebildiği gibi, başkasına bu suçu işletmek için yapılan her türlü eylem de cezai sorumluluk doğurur. Suçun iştirakçileri olarak görülen bu kişiler, cinsel tacizin gerçekleşmesi için gereken koşulları sağlayarak ya da faili harekete geçirecek etkenler sunarak suça ortak olmuş olur. Yani bir kişi, başkasını cinsel taciz suçu işlemeye yönlendirir veya bu eylemde bulunmasına destek sağlarsa kanun önünde suç işlemiş sayılır. Kanun koyucu bu noktada fail ile birlikte hareket eden, suçun işlenmesinde aktif rol alan kişileri de cezalandırmayı hedefler.

Basit Cinsel Tacizin Cezası

Cinsel saik içermeyen eylemler taciz suçunu oluşturamayacaktır. Bu nokta da uzman bir ceza avukatı iyi bir savunma yaparak taciz suçundan beraat ettirmesi mümkündür. Yine aynı şekilde uzman bir ceza avukatı mağdurun iddialarını ispat etmeye çalışarak failin hak ettiği cezayı almasını sağlayabilmektedir. Suç oluşturacak eylemler bakımından herhangi bir sınırlama getirilmediğinden, seçimlik hareketli bir suçtur. Suçun manevi unsuru ise özel kast olup, eylemin sırf başkalarının huzur ve sükûnunu bozmak amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. “1 ) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

Ancak 15 yaşını ikmal etmemişse mağdurun rızası geçerli değildir. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış cinsel taciz suçları olarak 3 gruba ayrılabilir. Bu nedenle mağdurun rızası, bu suçta hukuka aykırılığı ortadan kaldırır.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Our Director
Willaim wright

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Follow us on
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter